Přijímací proces

Proces výběru nových pracovníků je řízen personálním manažerem, který na základě následujících podkladů projednává vhodnost jednotlivých kandidátů s vedoucím příslušného úseku, na který se uchazeč hlásí.

Potřebné dokumenty:

 • Životopis
 • Osobní dotazník (ke stažení ZDE)
 • doklady o nejvyšším dosaženém vzdělání
 • osvědčení a certifikáty

Na základě těchto kompletních podkladů provádí daný úsekový manažer společně s personálním manažerem personální pohovor a další praktické testy uchazeče. O výsledku pohovorů je uchazeč v dohodnutém termínu vyrozuměn (je nadále v úzkém kontaktu s personálním manažerem).

Úspěšný uchazeč musí před nástupem na danou pozici absolvovat vstupní zdravotní prohlídku u závodního lékaře a následně předložit tyto dokumenty:

 • občanský průkaz
 • potvrzení o předchozím zaměstnání (tzv. zápočtový list)
 • průkaz zdravotní pojišťovny
 • doklad o nejvyšším dosažením vzdělání
 • číslo účtu
 • výpis z rejstříku trestů (v odůvodněných případech)
 • průkazy způsobilostí, osvědčení, certifikáty

Po nástupu do firmy je nový spolupracovník seznámen se svým kolektivem a následujícími klíčovými dokumenty, které jsou nezbytné pro výkon jeho činnosti ve firmě:

 • pracovní řád společnosti
 • organizační řád
 • systém odměňování společnosti
 • systém managementu jakosti
 • školení o bezpečnosti práce a požární ochrany
 • specifické interní předpisy platné pro konkrétní pracoviště

Před nástupem nového pracovníka na konečnou pracovní pozici obvykle probíhá praxe ve výrobním provozu za účelem rychlého poznání specifik výroby a vnitropodnikové organizace. Pokud to vyžaduje povaha dané pozice, tak je novému pracovníkovi přidělen patron, který ho provází prvními měsíci práce ve firmě a podílí se následně na vstupním hodnocení pracovníka před uplynutím zkušební lhůty.